Būk laiminga savo kūne Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (Simonas Abunevičius, individualios veiklos pažymos numeris 1328994, adresas – Bendorėlių 1-oji al. 8-3, Avižienių sen., Vilniaus raj., 14196, Lietuva, veikiantis kaip myfitempire.lt parduotuvės savininkas, toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių ar paslaugų užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4. Pardavėjo įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes/ paslaugas pateikti Pirkėjo pateiktu el. paštu,  remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę ar paslaugą. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
4.4. Kai Pirkėjas pasinaudoja 5.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas nuo argumentuoto rašto suderinimo (sutikimo su argumentais) dienos.

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai argumentuotu raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu jis įsipareigoja visiškai ištrinti ir nebesinaudoti jam el. paštu pateikta informacija (kai el. paštu pateikiamos prekės).

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingą el. pašto adresą, kuriuo jam išsiunčiamos užsakytos prekės/ paslaugos. Nurodžius klaidingą el. pašto adresą ir pastebėjus klaidą, nedelsiant informuoti Pardavėją ir nurodyti teisingą el. pašto adresą.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. Prekių kainos
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Mokesčiai išskaičiuojami ir sumokami įstatymų nustatyta tvarka iš nurodytos kainos.

8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas
8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.2. Atsiskaityti galima Paysera įmokų surinkimo sistemoje pasirinktu būdu. Mokėjimai apdorojami naudojantis Paysera mokėjimu platforma.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo el. pašto adresą.
9.2. Pardavėjas išsiunčia prekes/ paslaugas Pirkėjui per 24 val. nuo užsakymo apmokėjimo momento.
9.3. Visų parduodamų prekių/ paslaugų ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės/paslaugos esančiame aprašyme.

10. Prekių grąžinimas
10.1.  Prekė/ paslauga gali būti grąžinama tik šių Taisyklių 5.2. ir 5.3. nustatytomis sąlygomis.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).
Parašykite
Instagram